Disclaimer

Welkom bij EsBen Reclameuitingen

1. Site info/voorwaarden
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen: “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.esben.nl). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

2. Algemene informatie
Door deze internetsite te benaderen, te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te raadplegen en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze Disclaimer.

3. Gebruik van deze internetsite
Hoewel Esben Reclameuitingen tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, garandeert EsBen reclameuitingen niet dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. U draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. Esben Reclameuitingen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

4. Informatie van derden, producten en diensten
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van EsBen Reclameuitingen zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, medewerkers, tussenpersonen en/of haar hulppersonen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.vvvroomshoopseboys.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.Wanneer Voetbalvereniging Vroomshoopse Boys hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Voetbalvereniging Vroomshoopse Boys de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. VEsBen Reclameuitingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door EsBen Reclameuitingen niet geverifieerd.

5. (Intellectuele) eigendomsrechten

EsBen Reclameuitingen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EsBen Reclameuitingen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EsBen Reclameuitingen is het niet toegestaan links naar sites van EsBen Reclameuitingen aan te bieden.

6. Communicatie per internet
De beveiliging van berichten die tussen uw personal computer en onze servers worden verzonden zijn niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten op deze wijze te verzenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. EsBen Reclameuitingen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. EsBen Reclameuitingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze e-mails en elektronische berichten.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid
EsBen Reclameuitingen, medewerkers, tussenpersonen en/of haar hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht ofEsBen Reclameuitingen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot het op welke wijze dan ook benaderen, bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze internetsite, de via deze internetsite aangeboden informatie en/of opgenomen hyperlinks.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (in)direct voortvloeiende uit of in (in)direct verbandhoudende met deze Disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Wijzigingen
EsBen Reclameuitingen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.